มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

พื้นที่รับผิดชอบ

 

สภาพทางภูมิศาสตร์และพื้นที่รับผิดชอบ

. สภาพทางภูมิศาสตร์

.ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้

.ที่ดินเป็นที่โฉนดที่ดิน

.ที่ดินนิคมลำตะคอง

.สปก.-

.ภบท.

.ที่ดินที่ใช้ในราชการทหาร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย,ไร่มันสำปะหลังปลูกผัก, เลี้ยงโคนม

.  พื้นที่รับผิดชอบ ๕๖๘.๖๓ ตารางกม.ประชากร ๖๘,๓๙๖ คน

.เฉลี่ยตร.คน : ประชากร ,๓๔๐ คน

. โดยมีอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

.ทิศเหนือติดต่อเขต สภ.ปากช่อง

.ทิศตะวันออกติดต่อเขต สภ.คลองไผ่ สภ.สูงเนิน

๕. ทิศใต้ติดต่อเขต สภ.ปักธงชัยสภ.วังน้ำเขียว สภ.หมูสี

.   ทิศตะวันตกต่อเขต สภ.ปากช่อง สภ.หมูสี

. ถนนผ่านสายหลักและสายรอง

ถนนสายหลัก - ถนนสายมิตรภาพจากจว.นครราชสีมากรุงเทพฯระยะทาง๒๓ กม.

ถนนสายรอง - ถนนนิคมลำตะคองจากแยกไฟแดงหนองสาหร่ายบ้านคลองม่วงระยะทาง๓๒กม.      

จำนวนตำบลตำบล ๘๘ หมู่บ้าน 

. ตำบลหนองสาหร่าย จำนวน ๒๕ หมู่บ้าน ประชากร ๒๗,๙๒๒คน

. ตำบลวังไทร จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน ประชากร ๑๑,๑๒๑คน

. ตำบลคลองม่วงจำนวน๒๑หมู่บ้านประชากร,๙๘๓คน

. ตำบลวังกระทะจำนวน๒๔หมู่บ้านประชากร,๓๗๐คน